موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

کمک هاي خدماتي

این کمک ها می تواند شامل خدمات و تعمیراتی باشد که خیرین محترم در رابطه با موسسه انجام می دهند


 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است