موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 
  • نگهداری و مراقبت از کودکان بی سرپرست به تفکیک جنسیت و گروهای سنی 
  • توانمند سازی کودکان تحت مراقبت از طریق ارائه آموزشهای کلاسیک و حرفه آموزی تا تحقق  شرایط زندگی مستقل 
  • کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از فقدان سرپرست و پیشگیری از تهدیدات اجتماعی محتمل 
  • تامین نیازهای ضروری کودکان دربخشهای معیشتف تحصیل تا ازدواج و اشتغال 
  • ایجاد زمینه رشد فرهنگی کودکان منطبق با ارزشهای دینی و ملی 
 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است