موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

اساسنامه موسسه

ماده 1- نام: موسسه خیریه نگهداری و حمایت از کودکان بی سرپرست خیرین نگین کاشان است که در این اساسنامه رعایت اختصار موسسه خیریه نگین نامیده می شود.

ماده 2- موضوع فعالیت موسسه خیریه نگین در حوزه نگهداری و آموزش و کاهش آسیبهای اجتماعی می باشد.

تبصره: کلیه فعالیت های موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد.

ماده 3- محل: مرکز اصلی موسسه خیریه نگین در کاشان – خ امام خمینی – کد پستی 8449387167 واقع است و در صورت نیاز می تواند برابر بند 14 ماده 12 دستورالعمل اجرایی بند 13 ماده 26 در سایر نقاط شعبه دایر نماید.

ماده 4- تابعیت: موسسه خیریه نگین تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن تبعیت خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 7- اهداف موسسه عبارتند از :

1-نگهداری و مراقبت از کودکان بی سرپرست به تفکیک جنسیت و گروههای سنی

2- توانمند سازی کودکان تحت مراقبت از طریق ارائه آموزشهای کلاسیک و حرفه آموزی تا تحقق شرایط زندگی مستقل

3- کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از فقدان سرپرست از تهدیدات اجتماعی محتمل

4- تامین نیازهای ضروری کودکان در بخشهای معیشت، تحصیل تا ازدواج و اشتغال

5- ایجاد زمینه رشد و فرهنگی کودکان منطبق با ارزشهای دینی و ملی

روشهای اجرایی هدف:

1-     تاسیس و اداره اماکن نگهداری و مراقبت شبانه روزی از کودکان منطبق با ضوابط موضوعه سازمان بهزیستی

2-    ارائه آموزشهای مستقیم و حمایت مادی ومعنوی از حضور کودکان در مراکز آموزشی منطبق با نیازها و توانائیها

3-    جلب و جذب مشارکتهای نقدی و غیر نقدی خیرین و نیکوکاران و حمایتهای معنوی و فکری و فرهنگی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

4-    پیگیری و حمایت از ایجاد فرصتهای شغلی برای مدد جویان در آستانه استقلال با تعامل نهادها و ارگانهای ذیمدخل

برنامه ریزی و انجام هرگونه فعالیت قانونی انتفاعی و درآمدزا با هدف تامین بخشی از بودجه موسسه

فصل سوم : منابع تامین اعتبار و مواد متفرقه

ماده 26-منابع تامین اعتبار موسسه خیریه نگین از طریق جمع آوری هدایا، قبول وصیت و وقف و از درآمد سایر فعالیتهای مندرج در ماده 7 اساسنامه و سایر کمک و تسهیلاتی که در جهت تامین منابع مالی موسسه خیریه نگین ضرورت دارد تامین می شود.

تبصره :کلیه وجوه و درآمد های موسسه در حساب الکترونیکی مخصوصی که بنام موسسه و با معرفی سازمان بهزیستی در نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران مفتوح شده است نگهداری خواهد شد در صورت نیاز سازمان بهزیستی مجاز است هرگونه گزارش گردش حساب مالی موسسه را از بانک دطرف حساب آنها اخذ نماید.

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است