موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

الهی ترم زندگیتون بی مشروطی 

لحظه هاتون همیشه پاس 

سایه حذف از زندگیتون دور 

معدل شادیتون 20

روز دانشجو گرامی باد.

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است